skip to Main Content

L’AIGUA COM A RECURS LIMITAT

En els darrers anys l’ús i aprofitament dels recursos hídrics s’han vist notablement augmentats, i és que l’aigua no només ens és imprescindible pel manteniment de la vida sinò que constitueix un factor importantíssim de cara al desenvolupament del país. Necessitem l’aigua per mantenir la població, creixent (del 1987 fins al 1997 la població fixa al nostre país ha va augmentar en 16.373 habitants, un 21%, i un 18% més entre 1995 i 2005), la indústria turística (principalment relacionada amb el lleure: canons de neu de les pistes d’esquí), així com per mantenir l’agricultura, que encara que poc compartida per la majoria (un 4% de la superfície total al 1997, actualment unes 800 ha que representen l’1,71%), ens enriqueix en diversitat.

No només ens cal en quantitats suficients sinó també en qualitat. No obstant no són pocs els antecedents d’accidents relacionats amb contaminacions de les aigües d’ús domèstic (i és que els problemes derivats de la pèrdua de qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies, fins i tot en paisatges de capçalera, com el cas d’Andorra són freqüents), ni els relacionats amb problemes d’abastament degut a sequeres, i que en els darrers anys són també notícia arran de les poques i mal distribuïdes precipitacions. Amb l’objectiu de veure com ha anat evolucionant el règim pluviotermomètric a Andorra al darrer segle, des del 1935 s’ha dut a terme un anàlisi històric.

CONTROL DE QUALITAT I DE QUANTITAT

Per tal de mantenir la qualitat de les aigües, Andorra des del 1958 que dedica esforços a controlar i protegir les aigües destinades al consum humà, però és sobretot a partir del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà (data 17 d’octubre de 2007), modificat parcialment a l’any 2013, que decideix fixar quins criteris s’han de seguir a l’hora d’oferir o subministrar aigua per al consum humà: mesures de control de potabilitat de l’aigua subministrada, realització dels perímetres de protecció (eina bàsica per a la salvaguarda de la qualitat de les aigües captades).

Cubeta glacial d’Andorra la Vella.

L’experiència dels membres de l’equip de DRYAS, secció Hidrogeologia, es remunta des de 1993 amb la realització dels senzills seguiments de la piezometria d’una parcel·la fins als grans estudis hidrogeològics; així mateix diverses parròquies han confiat en nosaltres oferint-nos la realització dels perímetres de protecció, utilitzant la tecnologia de la Ressonància Magnètica Nuclear.

Mesura dels paràmetres físico-químics de l’aigua

QUÈ OFEREIX DRYAS EN EL CAMP DE L’AIGUA?

Amb l’objectiu de resoldre les inquietuds generades davant les demandes del M.I. Govern, com per les entitats públiques o privades que treballen amb la responsabilitat de tirar endavant el país, DRYAS (departament de Medi Ambient d’IGEOTEST) ofereix diferents camp de treball:

Modelització de l’aqüífer superior de la cubeta d’Andorra la Vella amb FlowPath II

Vessant mediambiental :

 • Estudis climàtics en base a l’anàlisi de les sèries disponibles, amb l’objectiu de predir la distribució de la neu i de les pluges al llarg de l’any.
 • Estudis de balanços hídrics a fi de poder preveure com es distribueixen els aports de pluja i neu en les nostres conques; determinar el paper de la neu i de la fosa en la recàrrega dels aqüífers, etc.
 • Estudis hidrogeològics/hidroquímics per identificar, quantificar i gestionar els recursos tant subterranis com superficials.
 • Perímetres de protecció seguint l’actual normativa dictada pel M.I. Govern tan per captacions públiques com privades.
 • Seguiments de la piezometria, cabal, així com d’altres paràmetres físicoquímics i tot tipus d’assessorament tècnic.
 • Contaminació de sòls i d’aigua superficial i subterrània.
 • Estudis hidrogeològics per a estacions de depuració autònoma.
 • Geotèrmia i l’ús de l’aigua freàtica com intercanviador de calor.
 • Rebaix del nivell freàtic per excavacions.
 • Disseny de pous i interpretació d’aforaments.
 • Prospecció hidrogeofísica del subsòl (MRS).
 • Modelització dels escolaments superficials i subterranis.

En aquest sentit DRYAS disposa de l’equip material i humà necessari per resoldre els diferents camps d’investigació.

Contacteu-nos: hidro.dryas@igeotest.ad

Back To Top