skip to Main Content

GEOLOGIA i GEOTÈCNIA

GEOTEST (departament d’estudis geològics i geotècnics d’IGEOTEST) efectua amb GEO3 (departament de prospecció del subsòl d’IGEOTEST) la combinació de les tècniques directes (sondatges mecànics, penetròmetre dinàmic, pressiòmetre, escisòmetre, penetròmetre estàtic) amb les tècniques indirectes (sísmica de refracció amb ones P i S, sondatges elèctrics verticals, calicates o pseudoseccions), per a la caracterització del subsòl.

GEOTEST efectua la caracterització hidrogeològica del subsòl mitjançant departaments DRYAS (secció hidrogeologia) i GEO3, en efectuar assaigs de bombeig, infiltrometries i seguiments del nivell piezomètric, de forma a dimensionar les obres de drenatge i evacuació d’aigua sota el nivell freàtic o quantificar el factor de seguretat en front del sifonament de sòls.

GEOTEST efectua el càlcul d’estabilitat dels desmunts a realitzar en una obra així com la determinació de la capacitat portant del terreny i els assentaments que poden esdevenir-se sota una fonamentació a partir de l’obtenció prèvia dels paràmetres geomecànics del subsòl.

GEOTEST proposa efectuar obra especial per als desmunts (Jet Grouting, micropilots, ancoratges, bulons, etc..) únicament en el cas que sigui imprescindible.

GEOTEST recomana la fonamentació especial (pous de cimentació, batilons, pilons, micropilons, etc..) en el cas que realment sigui imprescindible; en aquest sentit cal fer esment que GEOTEST té àmplia experiència en la sistemàtica de la fonamentació mixta (terres / roca) mitjançant el disseny de calaixos de terres de tipus “sandwich” per tal de minimitzar els assentaments diferencials, com alternativa a la fonamentació sobre micropilons.

 

Back To Top