skip to Main Content

Quina és la documentació prèvia que cal disposar per efectuar un estudi geològic i geotècnic:

  • Vila i Parròquia on cal estudiar el terreny.
  • Topografia del terreny objecte d’estudi, preferentment en suport digital, amb coordenades Lambert III, UTM o geogràfiques.
  • Planta amb la implantació de la infrastructura en la topografia o parcel·lari.
  • Perfils tipus de la infrastructura a bastir, transversals i longitudinals, és important conèixer quines són les dimensions del desmunt.
  • En el cas de resultar adjudicataris del pressupost ens caldrà a més, el nom de la propietat, les propietats veïnes, i el nom de l’arquitecte responsable del projecte.
Back To Top