skip to Main Content

Els aspectes principals que ha de tenir en compte un estudi d’impacte ambiental són:

 1. Localització del projecte.
 2. Estat inicial de la zona afectada.
 3. Descripció del projecte.
  • Descripció del projecte i de la seva vocació.
  • Descripció de les obres necessàries per a la realització. del projecte
  • Descripció de les mesures preventives i/o correctores.
  • Pressupost estimatiu, il·lustració i calendari programàtic de totes les mesures preventives i/o correctores permanents i temporals previstes per reduir els impactes ambientals de les obres i del projecte acabat i en funcionament.
 4. Justificació i/o vocació del projecte.
 5. Estudi dels efectes de l’activitat o projecte sobre l’entorn.
  • Factors de l’entorn i del patrimoni cultural afectats pel projecte descrits a l’estat inicial.
  • Descripció i quantificació del efectes previstos en l’espai i en el temps tant sense com amb les mesures preventives i/o correctores previstes.
 6. Breu exposició de les dificultats tècniques o altres que ha trobat el redactor de l’avaluació d’impacte ambiental.
 7. Resum no tècnic de l’A.I.A de manera didàctica i comprensible per al públic.
 8. Nom(s), adreça professional, titulació i si escau currículum(s) que certifiquin que el tècnic o equip tècnic que ha realitzat el treball és competent en la matèria.
 9. Nom(s), adreça professional, titulació i si escau currículum(s) que certifiquin que el tècnic o equip tècnic responsable de l’execució de les mesures preventives i/o correctores.

Contingut del pla de restauració:

 1. Localitza i planifica en el temps els treballs necessaris per dur a terme les mesures preventives i/o correctores esmentades en l’avaluació d’impacte ambiental.

Contingut del pla de vigilància:

 1. Ha de garantir l’execució i el seguiment de les mesures preventives i/o correctores descrites en l’avaluació de l’impacte ambiental o en el pla de restauració ambiental.

Contingut estudis ambientals de plans parcials i especials:

El Reglament urbanístic, del 28 d’agost del 2002, modificat el 16 de setembre del 2002, (article 63.1) estableix que els plans parcials i especials han de contenir, entre altres documents els “…estudis necessaris per conèixer els elements que poden condicionar l’estructura urbanística del territori i, en tot cas, de l’estudi geològic i geotècnic i/o hidràulic idels estudis mediambientals dels terrenys quan per la seva situació, característiques, morfologia o riscos, sigui imposat per llei, reglament o per les ordinacions particulars reguladores de la normativa subsidiària.”

Aquesta mena d’estudis s’ha d’entendre com una eina més de decisió al moment de la concepció del pla, perquè es tinguin en compte els factors ambientals i la seva sensibilitat. Així doncs perquè sigui útil l’estudi ambiental s’ha d’iniciar abans de la formulació de l’ordenació (sobretot l’estat inicial), de manera que aquesta tingui en compte la sensibilitat del medi i el paisatge a l’hora d’establir els parcel·laris, les zones de sessió, els vials i els tipus i localitzacions dels edificis.

Per tal de desenvolupar aquest estudi ambiental i tenint en compte que el contingut dels estudis ambientals dels plans parcials i especials actualment no està regulat, cal utilitzar com a guia l’annex 1 del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, del 25 juliol del 2001.

L’ estudi ambiental ha de contenir:

 • Un estat inicial del medi complet que permeti identificar i localitzar els factors sensibles, tenint en compte els factors climatològics, geològics, hidrogeològics, hidrològics, sociològics i biològics, el paisatge, la qualitat de l’aire, les infraestructures i els seus usos, i l’ambient sonor.
 • Una descripció del pla que inclogui la vialitat, les característiques del desenvolupament urbanístic previst (tipus d’edificis, zones de cessió i espais verds), el nombre de persones que es preveu que hi visquin un cop s’hagi desenvolupat el pla i les fases del seu desenvolupament (aquesta informació és la pròpia del pla i es demana en l’article 63 del Reglament urbanístic, del 16 de setembre del 2002)
 • Una previsió dels efectes sobre el medi del conjunt de l’ordenació sobre el diferents factors del medi i sobre el paisatge, i una previsió dels consums d’aigua potable, dels residus d’excavació, de la generació de residus, de la producció d’aigües residuals per tal de valorar la sostenibilitat del pla en relació als recursos de la parròquia.
 • Unes línies directrius pels plans de restauració de vigilància.

DOCUMENTS
Guies del Ministeri de Medi Ambient d’Andorra

Les avaluacions d’impacte ambiental
L’avaluació d’impacte ambiental (AIA), els plans de restauració i de vigilància ambiental (guía tècnica)
Manual d’avaluació d’impacte ambiental (Guia tècnica relativa al soroll i vibracions)
Guia tècnica per a la restauració de la vegetació de ribera
Guia tècnica d’aplicació del Reglament de sòls contaminats
Els boscos de ribera d’Andorra I
Els boscos de ribera d’Andorra II

Back To Top