skip to Main Content

Documentació prèvia que cal disposar per efectuar una prospecció del subsòl:

– Vila i Parròquia on cal estudiar el terreny.

– Topografia del terreny objecte d’estudi, preferentment en suport digital, amb coordenades Lambert III.

– Planta amb la implantació de la infrastructura en la topografia, preferentment en suport digital.

– Perfils tipus de la infrastructura a bastir, transversals i longitudinals si es disposen, és important conèixer quines són les dimensions del desmunt. Preferentment en suport digital.

Qué es necessita saber per fer una prospecció del subsòl:

– Problemàtica a estudiar:

  • Identificació del contacte terres/roca, per cubicar, per fonamentar.
  • Identificació del nivell freàtic, per explotació.
  • Identificació de la compacitat del subsòl, ripabilitat, per fonamentar.
  • Identificació de cavitats.
  • Identificació de les propietats hidrològiques del subsòl, pel rebaix de l’aigua.
  • Fondària de la prospecció i la resolució.

– Vila i Parròquia on cal estudiar el terreny.

  • Cal saber si la parcel·la està limitada per edificacions o infrastructures.

– Topografia del terreny objecte d’estudi, preferentment en suport digital.

– Perfils tipus de la infrastructura a bastir, transversals i longitudinals si es disposen.

Back To Top