skip to Main Content

En la redacció de projectes cada cop més resulta inadmissible la desviació dels amidaments assignats a les obres, ja siguin d’obra pública o bé d’edificació. Un dels motius d’aquests desviaments acostumen a ser els imponderables assignats a inhomogeneïtats del terreny, així com als vicis ocults en el subsòl. La conseqüència directa d’aquests imprevists són sobrecosts en l’obra i afectació a tercers (esllavissades, afectació a edificis i carreteres, etc.).
Aquests fets han portat, decididament, a l’administració del País a obligar la realització d’un estudi del terreny prèvia a qualsevol modificació de l’estat actual del mateix (BOPA Núm.12-any 2 del 30/4/90, pàg. 212). Aquest reglament va esdevenir obligatori a partir del 1994, any en el qual es comença d’una forma sistemàtica, la realització d’estudis geotècnics a Andorra.

Com a conseqüència de la realització dels estudis geotècnics durant vuit anys l’administració ha vist la necessitat de normalitzar el contingut dels mateixos i, s’ha vist que sovint per estudiar de forma complerta el sector a urbanitzar calia també efectuar estudis de risc geomorfològic als voltants de la mateixa. En aquest sentit el posterior reglament (BOPA 71, any 13 de data 1 d’agost del 2001) normalitza el contingut dels estudis i, especifica quan i com ha de ser la documentació a adjuntar en cas d’edificar en una àrea afectada per un risc geomorfològic (veure departament DRYAS, secció riscos geomorfològics).

En el nou marc normatiu, els estudis geològics han de respondre a:

  • Quines són les formacions que existeixen en el subsòl i quina és la seva geometria.
  • Quines són les seves propietats geomecàniques i hidrològiques.
  • Qui és el nivell de risc geomorfològic que presenta la zona a edificar.

En el nou marc normatiu, els estudis geotècnics han de respondre a:

  • Com seran els desmunts i si seran necessaris elements de suport.
  • Com serà la fonamentació i quina ha de ser la pressió admissible de la mateixa.
  • Avaluar la conveniència o no de monitoritzar l’obra i quins són els aspectes geotècnics que caldrà tenir en compte durant l’execució de l’obra.

Amb l’aprovació dels plans d’urbanisme a tots els Comuns, el contingut dels estudis geològics, geotècnics i hidràulics que formen part dels Plans Parcials i Especials, han de seguir la Nota tècnica del Ministeri d’Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura.

Reglaments que regeixen l’estudi geològic i geotècnic

25 de juliol del 2001, reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny (BOPA 71, any 13 de data 1 d’agost del 2001).

27 de febrer del 2019, decret d’aprovació de la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny (BOPA 25, any 2019 de data 6 de març del 2019).

13 de maig del 2020, decret d’aprovació del Reglament de construcció (BOPA 69 any 2020 de data 20 de maig de 2020).

Back To Top