skip to Main Content

NORMATIVA ANDORRANA

Llei de policia i protecció de les aigües del 31 de juliol de 1985:

La qualitat de les aigües superficials a Andorra quedà regulada en primera instància per la Llei de policia i protecció de les aigües, aprovada pel Consell General el 31 de juliol del 1985. En l’article 1 es senyala el següent objectiu dins de la protecció de les aigües:

  • Garantir la salubritat i la higiene de les aigües destinades al consum humà o animal.

En aquest sentit s’indica que les aigües destinades al consum humà han de ser potables, i cal que quedin protegides (tan les d’origen superficial com subterrani) mitjançant la creació d’un perímetre de protecció (article 6), a l’interior del qual no es podrà dur a terme cap activitat sense la prèvia autorització del Consell Executiu. És en l’article 7 que s’indica que el Consell Executiu fixarà la ubicació del perímetre de protecció en funció d’un estudi geològic (hidrogeològic).

Segons aquesta Llei, i en relació a la protecció de les aigües superficials, es dóna a l’Administració central la responsabilitat de vetllar “pel manteniment de l’estat natural de les aigües superficials, evitant tota mena de pol.lució que pugui posar en perill la salut de l’home i dels animals, que dificulti la utilització de l’aigua amb fins de consum, que afecti l’ecosistema o que perjudiqui la bellesa del paisatge”.

Captació al riu Coma de Ransol

Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials del 18 de desembre del 1996:

Amb l’objectiu de preservar els recursos hídrics del país i de controlar i regular els abocaments d’aigües residuals, seguint les directrius europees en matèria de gestió de l’aigua, s’aproven diferents articles, definint quins paràmetres fisicoquímics i bacteriològics i amb quins valors límits permetran definir les aigües destinades al consum humà. D’aquest Reglament existeix una correcció d’errata del 5 de febrer de 1997.

El 12 de gener de l’any 2000 s’aprova el Reglament de modificació del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials.

Reglament tènicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, del 28 de juliol del 1999 : (Actualment derogat)

Amb l’objectiu de desenvolupar la Llei de policia i protecció de les aigües del 31 de juliol del 1985 pel que fa a les aigües potables, es fixen les exigències que han de permetre el control, la vigilància i la protecció de les aigües destinades al consum humà, definint-se els caràcters microbiològics, químics i indicadors que han de complir aquestes aigües. Així mateix s’estableixen els requisits per definir els perímetres de protecció per a les captacions d’aigua destinades al consum humà, ja que segons l’article 11, tota captació d’aigua destinada al consum humà, independentment del seu origen, ha de protegir-se mitjançant la creació d’uns perímetres de protecció, a fi d’assegurar la protecció sanitària adequada de les aigües.

Perforació d’un pou d’aigua

Ordre ministerial del 20 d’abril de 2005:

Prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d’habitatges unifamiliars, d’habitatges plurifamiliarts, d’edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d’instal·lacions agropecuàries.

Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, BOPA núm. 62 any 19, del 1 d’agost del 2007: (actualment derogat)

Amb aquest Reglament queda derogat el Reglament tècnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l’aigua destinada la consum humà del 28 de juliol de 1999, publicat al BOPA el 4 d’agost de 1999, núm. 44, any 11, així com la seva modificació de l’11 de setembre del 2002, publicada al BOPA el 12 de setembre del 2002, núm. 69, any 14.

Seguint aquests antecedents, aquest Reglament que té com a objectiu principal assegurar la qualitat sanitària de les aigües destinades al consum humà, respon alhora a la necessitat de reordenar l’abastament d’aigua, de manera que, d’una banda, la norma s’adapti a l’evolució científica que han patit determinats valors dels paràmetres emprats en la mesura de la qualitat de les aigües o que aquests, per l’experiència acumulada, s’adaptin millor a les característiques pròpies de les aigües nacionals, i d’altra banda, la norma estableixi els mecanismes de regulació administrativa de les autoritzacions de tots els actors implicats en l’abastament d’aigua destinada al consum humà per assegurar que aquestes regulacions puguin esdevenir realment efectives. Alhora la norma parteix de la necessitat de ser realment aplicada i estableix, doncs, determinats terminis d’adaptació progressius que en alguns casos requereixen necessàriament actuacions específiques que per la diversitat de situacions existents no es poden generalitzar i que, consegüentment, han de comportar una planificació individualitzada i molt adaptada a la situació particular de determinades zones geogràfiques nacionals.

En aquest Reglament es redefineixen els requisits per definir els perímetres de protecció per a les captacions d’aigua destinades al consum humà, ja que segons l’article 7, tota captació d’aigua destinada al consum humà, independentment del seu origen, ha d’estar degudament protegida mitjançant la creació d’uns perímetres de protecció, a fi d’assegurar la protecció sanitària adequada de les aigües.

En el punt 3 de l’article 7 es fa referència a l’annex III, com a criteris mínims que han de permetre la delimitació d’aquests perímetres.

Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, BOPA núm. 88 any 19, del 24 d’octubre del 2007:

El present Reglament deroga el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà del 25 de juliol del 2007, publicat al BOPA l’1 d’agost del 2007, núm. 62 any 19.

El motiu d’aquesta modificació ve motivada pel fet que convenia introduir determinades modificacions al redactat de l’esmentat reglament a fi de millorar i clarificar aspectes de regulació administrativa que contempla la norma, com són les autoritzacions administratives que atorga l’Administració general per a explotar els recursos hídrics destinats al proveïment d’aigua per al consum humà, les quals han de ser atorgades sense perjudici del que disposin les respectives ordinacions comunals i altres disposicions que existeixen al respecte; Així mateix convenia esmenar també, determinats aspectes tècnics de la norma d’entre els quals en destaquen la inclusió d’una llista de substàncies per a poder tractar l’aigua destinada al consum humà i incloure l’excepció d’haver de disposar de punts d’aigua destinada al consum humà per a les operacions de manteniment i neteja en aquells locals d’inici de les xarxes d’abastament ubicats als punts físics on s’efectua la captació de l’aigua, evitant així que la norma introdueixi requisits innecessaris que n’impedeixin la seva efectiva aplicació.

En quan al tema de la protecció de les captacions mitjançant un perímetre de protecció resten les mateixes disposicions que al Reglament anterior del 25 de juliol del 2007, publicat al BOPA l’1 d’agost del 2007, núm. 62 any 19.

Font de Sant Cristòfol, Sant Julià de Lòria

Prodeciment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües; 25 de febrer de 2009.

Procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica.

Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d’aigües subterrànies en el marc d’un procediment de declaració de sòl contaminat; 27 de juny de 2012.

Quan en el marc d’un procediment de sòl contaminat es posa de manifest una contaminació de les aigües subterrànies cal iniciar un procediment per a la descontaminació de les aigües del subsòl. Aquesta Ordre Ministerial únicament s’aplica en casos de contaminació puntual i a l’igual que en el cas del Reglament de Sòls Contaminats les actuacions de sanejament són pels causants i subsidiariament per als terrenys afectats. Aquest principi de subsidiaritat s’aplica també en el cas d’una recuperació voluntaria. L’Ordre Ministerial estableix si les aigües tenen el caràcter de “afectades” o bé “contaminades”. Una vegada establerta aquesta classificació l’esmentada Ordre estableix quin ha de ser el procediment i els criteris a seguir en el procés de descontaminació, definir els criteris de seguiment i el control de vigilància.

Modelització del sector meriodinal de l’aqüífer d’Andorra. Traçadors de contaminació fent ús del programa de modelització del flux d’aigua subterrani FlowPath II. (A) Activitat potencialment contaminant. (10) (100) (200) Dies de trànsit del contaminant que segueix el flux d’aigua subterrani. (970) Equipotencial de l’aigua.

Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà; 17 d’abril de 2013.

Reglament destinat a que els propietaris de les bordes situades fora dels nuclis urbans puguin desenvolupar un nou producte turístic, que complementi l’extensa oferta turística nacional. Sovint la ubicació geogràfica d’aquests edificis tant singulars, no permet el seu embrancament a una xarxa autoritzada d’abastament d’aigua destinada al consum humà, havent llavors d’aplicar solucions tecnològiques diferents i adequades per a garantir la protecció de la salut dels potencials usuaris d’aquest nou tipus de serveis turístics, unes solucions que necessàriament han de prendre en compte, la limitada capacitat d’ocupació que la norma específica de regulació d’aquests tipus d’establiments estableix.

 

Back To Top