skip to Main Content

A continuació s’exposa la combinació de mètodes més adients per diferents objectius i condicionants:

Objectius

Condicionants

Profunditat

Mètodes

Assaigs

CODI

Contacte
roca

Bona
accessibilitat

< 25 m

C+SMD o bé
C+SEV/SR

RMR + JRC+JCS

Rap

 

Baixa
accessibilitat

No limit

C + SEV + SR

+ SR

Rbp

Cúbic roca

Bona
accessibilitat

< 25 m

C + SEV/SR +
SMD

RMR + JRC+JCS

Rap

 

Baixa
accessibilitat

< 40 m

C + SR + SEV

+ SR

Rbp

Terres/Roca

Presència
d’afloraments

Superfície

C

RMR+JRC+JCS

TRas

 

de roca en
superfície

0 – 8 m

C + DPSH +
SEV

CTP+V+DPSH

TRap


Terres/Terres

Canvis
laterals, diferents

< 10 m

SR + PS +
SEV + DPSH

RMR + JRC+JCS

TTas

 

terrenys o
contacte roca

> 10 m

SEV/SR + SMT

CTP+V+DPSH

TTap

 

 

Superfície

C

CTP + V

Tas

 

 

< 8 m

SEV + DPSH

DPSH / PM

Tap1

 

Bona
accessibilitat

8 m – 15 m

SEV + SMT +
DPSH

DPSH / PM

Tap2

 

 

15 m – 40 m

SEV + SMT

SPT / PM

Tap3

Terres

 

> 40 m

SEV

Tap4

 

Sense
accessibilitat

No límit

SEV + SR

CTP + V

Tbs

 

Terreny amb
grans blocs

< 25 m

SR + SEV +
SMD

SR

Tap2B

 

Terreny molt
consolidat

< 25 m

SR+SEV + SMD
+ DPSH

DPSH / SPT /
PM

Tap2C

 

No blocs i
no consolidat

< 40 m

DPSH + SEV

DPSH + PM

Tap4N

Aigua Subterrània

Terres

MRS

Infiltració/Bombeig

+I/B

Aigua Subterrània

Roca

MRS

Injecció

+I

Mètodes directes

SMD : Sondatges mecànics destructius

SMT : Sondatge amb testimoniatge

DPSH : Penetròmetre dinàmic contínua + martell d’Schmidt

C : Cartografia geològica

MRS : Sondatge a ressonància magnètica

Mètodes indirectes

SR : Sísmica de refracció

PS : Pseudoseccions elèctriques

SEV : Sondatge elèctric vertical

Assaigs “in situ” (terres)

CTP : Penetròmetre estàtic

V : Escisòmetre

PM : Pressiòmetre de Menard

SR : Sísmica de refracció

Caracterització geomecànica (roca)

RMR :  Classificació BIENIAWSKI (1979)

JRC :  Índex de BARTON (1973)

JCS :  Índex de BARTON (1973)

SR :  Sísmica de refracció

El codi de la prospecció és bàsicament de 5 dígits, on el primer correspon a la tipologia de terreny a prospectar (R = roca, T = Terres) i les seves combinacions. El segon dígit correspon a l’accessibilitat del terreny (a = accessible, b = baixa accessibilitat). El tercer correspon bàsicament si la caracterització ha de ser molt superficial o no (s = superficial i p = profunditat) o bé la combinació dels dos casos (s/p). El quart correspon a com de profunda ha de ser la investigació (número). El cinquè respon a la particularitat del terreny (Blocs = B, Consolidat = C o cap d’ells = N). Finalment en funció de la presència d’aigua es pot afegir als 5 dígits el mnemònic +I/B si hi ha incidència del nivell freàtic en terres o bé +I si hi ha una important incidència amb el nivell piezomètric en roca.

Back To Top