skip to Main Content

Els principals treballs que desenvolupa aquesta secció de DRYAS són els estudis d’impacte ambiental.

Definició d’Estudi d’Impacte Ambiental (E.I.A)
Com a marc de referència, hom pot prendre, entre d’altres, el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA), que defineix l’avaluació d’impacte ambiental com “una investigació, anàlisi i avaluació de les activitats planejades, buscant assegurar un desenvolupament sostenible i ambientalment sa”. Així doncs, l’Estudi d’Impacte Ambiental ha de ser un document científico-tècnic de caire interdisciplinar que ha de tenir com a objectiu principal identificar, interpretar, predir i prevenir les conseqüències de les accions generades per l’execució d’un projecte sobre el medi físic, biològic, els bens d’interès cultural i social i sobre la salut i el benestar de les persones. En definitiva l’estudi d’impacte ambiental analitza o avalua la capacitat del territori per admetre una activitat concreta, definint tot un seguit de mesures i actuacions que cal adoptar per minimitzar el seu impacte.

Objectius
Ha de compatibilitzar la protecció ambiental i l’execució d’activitats humanes amb el propòsit de no deteriorar la qualitat de vida de la població, permetre un ús sostingut dels recursos naturals i al mateix temps, no constituir un impediment per l’execució d’accions que contribueixin al desenvolupament d’un país.

Marc Normatiu
En el cas d’Andorra, actualment els estudis d’impacte ambiental es regeixen pel “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny”. Aquest Reglament data del 25 de juliol de 2001, substituint a l’anterior Reglament que data del 7 de març de 1990.

Que ofereix DRYAS
El nostre departament ofereix al mercat estudis d’impacte ambiental, plans de restauració i plans de vigilància i seguiment ambiental de les obres conforme a les exigències legals existents al Principat d’Andorra.

Exemples
En les presents imatges es pot veure un exemple d’un dels nostres informes d’impacte ambiental realitzats, relatiu a la construcció de varis edificis al Tarter. A la fotografia de l’esquerra es pot apreciar la zona abans de l’inici de les obres, mentre que a la de la dreta hom pot veure els edificis ja construïts però els accessos encara estan en fase d’obra, les obres de restauració de l’entorn encara no s’han dut a terme. En el decurs de la fase de construcció és on es generen més impactes, especialment sonorsi visuals, però que en terminar l’obra deixen de ser importants si la intervenció en el terreny ha estat acurada en tots els sentits.

Abans Obres

Dryas-Medi-01

15/07/1999

Durant Obres

Dryas-Medi-02

11/06/2002

Després Obres

Dryas-Medi-03

12/05/2003

Back To Top